KVKK Bildirimi

  • KVKK Bildirimi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Sumi Agro Turkey Tarım İlaçları San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında şirketimizce işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Çerezlerle ilgili bilgilendirme için Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirketimiz tarafından, internet sitemizi ziyaretleriniz ve diğer mecralar üzerinden bizlerle iletişime geçmeniz halinde şirketimizce işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibi özetlenebilir:


Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri
Kimlik Verisi Ad Soyad, T.C kimlik numarası, vergi numarası, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi vb.
İletişim Verisi Telefon, adres, e-posta
İşlem Güvenliği Tarayıcı bilgileri, Ip adresi, erişim logları vb.
Müşteri İşlem Talep şikayet konusu, mesaj vb.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayanılarak aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenebilecektir.

Veri Kategorisi İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem Bizimle İletişime Geçtiğiniz Konularla İlgili Sizlere Dönüş Yapabilmek, Görüş ve Taleplerinizi Değerlendirebilmek ve Sizlerle Tekrar İletişime Geçmek Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
İşlem Güvenliği Yasal Düzenlemelerin Öngördüğü ve Zorunlu Kıldığı Hukuki Yükümlülükleri Yerine Getirmek, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarla Resmi Mercilerin Talepleri Doğrultusunda Gerekli Bilgilerin Temin Edilmesi Kanunlarda Öngörülmesi

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, web sitemiz üzerinden ilgili iletişim formlarını doldurmanız ve/veya diğer iletişim kanallarıyla bizlerle iletişime geçmeniz halinde doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:


Üçüncü Taraf Aktarım Amacı
Tedarikçilerimiz ve Hizmet Sağlayıcılarımız Operasyonlarımızın Yönetimi
Mahkemeler, Kolluk Kuvetleri gibi Adli ve İdari Merciler Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

5. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahipsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

İlgili kişi sıfatıyla www.sumiagro.com internet adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak veya Veri Sorumlusu Şirketimizin sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte,

- kisiselverilerinkorunmas@sumiagro.com e-posta adresi üzerinden,
- Maslak Mah. AOS 55 Sk. No:4 42 Maslak B Blok D:717 Sarıyer / İstanbul adresine yazılı olarak
- Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle,

Tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.